Jäsenasiat/Medlemsansvarig

Jäsenasiainhoitaja/Medlemsansvarig

 

Satu Lindström                          050 5877201

KUKA VOI LIITTYÄ YHDISTYKSEN JÄSENEKSI:

Jäsenyyttä voi hakea jos on Mustasaaren kunnassa töissä ja vastaavilla muilla aloilla.

Jäsenmaksuvapaus myönnetään vailla ansiotuloa oleville jäsenille.

Jäsenyyden säilymisen ehtona on kuitenkin, että jäsen itse ilmoittaa yhdistyksen jäsenasiainhoitajalle maksuvapauden syyn:

 • Minimijäsenmaksu on 5 euroa täydeltä kuukaudelta niiltä, joilla ei ole työsuhdetta esim. omaa lasta kotona hoitavat ja au-pairit.
 • Liiton järjestäytymisalalle soveltuvaa ammattitutkintoa kokopäiväisesti suorittava on jäsenmaksuvapautettu, mutta maksaa työttömyysturvan säilyttämiseksi opiskeluaikaisen työssäolon osalta 1.38% ansiotulosta liitontoimisto ja työttömyyskassa hoitavat käytännön järjestelyt.
 • Äitiys-, isyys-, vanhempainloma tai hoitovapaa
 • Työttömänä ilman työttömyyskassan päivärahaa: Ei vielä ansiosidonnaista työttömyysturvan piirissä tai 500 päivää täynnä. Jäsenyyden säilymisen ehtona on että, työttömyydestä ilmoitetaan yhdistykselle jäsenasiainhoitajalle kolmen kuukauden välein.
 • Palkaton sairasloma
 • Asevelvollisuus, siviilipalvelu tai kertausharjoitus

ITSEMAKSAVA JÄSEN
Jäsenmaksulomakkeiden saamiseksi ilmoita jäsenasiainhoitajalle tai pääluottamusmiehelle työskentelyaikasi, niin saat viitesiirtolomakkeet postitse.
JHL:n kokonaisjäsenmaksu vuonna 2020 on 1,38 % ansiotuloista ennen veroja. Liiton jäsenmaksu on
1,05 % ja työttömyyskassan 0,33 %.

ELÄKELÄINEN
Eläkkeelle siirtyvä jäsen ota yhteys pääluottamusmieheen tai johonkin hallituksen jäseneen, jotta voimme käydä tervehtimässä sinua.
Ilmoita myös jäsenasiainhoitajalle oletko eläkkeelle siirryttyäsi halukas jatkamaan jäsenyyttäsi.
Ilman yhteydenottoa jäsenyytesi katkeaa noin 6 kk:n kuluttua.
Eli varsinainen jäsen opiskelijana:

Mikäli jäsen on opiskelunsa ohessa tai loma-aikana työssä, hän maksaa itse
(työnantaja ei peri) työttömyyskassan jäsenmaksua 0,28 % ennakonpidätyksen
alaisesta ansiotulosta.
Päätoimiseksi opiskelijaksi ei lueta sellaista jäsentä, joka opiskelee
työttömyysetuudella.
  

TYÖTTÖMYYSTURVA
Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan ilmoittaudu välittömästi jäsenasiainhoitajalle ja työvoimatoimistoon, josta saat ensimmäisen päivärahahakemuslomakkeen. Työttömyyspäiväraha maksetaan vain ajalta, jolloin olet työnhakijana työvoimatoimistossa. Yhdistyksen toimihenkilöt opastavat kuinka tästä eteenpäin.

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ja työttömyyskassasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti omalle yhdistykselle.

YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN
Jos yhdistyksen jäsen laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen yli kuuden (6) kuukauden ajalta, jäsenyhdistyksen hallituksen on katsottava hänen eronneeksi yhdistyksestä. Asiasta tehdään tällöin merkintä hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.
Eli varsinainen jäsen opiskelijana:

Päivitä jäsentietosi:

Mene www.jhl.fi  ja valitse kieli -> valitse jäsenyys -> omat jäsentiedot -> paina punaista ruutua ja seuraa sen jälkeen ohjeita.

Tämä sen vuoksi, että tiedoissasi voi olla virheitä, esim. väärä ammattinimike, väärä nykyinen työtehtävä tai väärä työnantaja.


VEM KAN BLI MEDLEM I FÖRENINGEN:

Medlemskap kan ansökas om man erhåller månadslön av Vasa stad eller motsvarande yrkesområden.

Befrielse från medlemsavgift beviljas medlemmar utan inkomst.

För att bibehålla ditt medlemskap förutsätts, att medlemmen själv meddelar åt föreningen medlemsansvarig orsaken till befrielse:

 • Minimimedlemsavgift är 8 euro per hel kalendermånad av dem, som inte är i arbetsförhållande tex. hemma med eget barn och au-pairs.
 • De studiemedlemmar, som på heltid studerar till någon kompetens som lyder under förbundets yrkesgrupper, är befriade från medlemsavgift, men betalar 1.38% av bruttolönen för att underhålla arbetslöshetsskyddet. Förbundets byrå och arbetslöshetskassan sköter det praktiska arangemanget.
 • Moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledig.
 • Arbetslöshet utan dagpenning från arbetslöshetskassan : inte ännu uppnått inkomstbundet arbetslöshetsskydd eller fulla 500 dagar.
 • För bibehållet medlemskap krävs att man meddelar till föreningens medlemsansvarig om arbetslösheten med 3 mån. intervall.
 • Oavlönad sjukledighet
 • Militär-, civil eller reservtjänstgöring

SJÄLV BETALANDE MEDLEM
Bankgiro för medlemsavgift erhålls av medlemsansvarig eller huvudtroendeman i samband med anmälan om arbetsperiod, de kommer per post.
Medlemsavgiften är 1,38% bruttoinkomsten.

PENSIONER
Om du vid din pensionering vill ha besök, kontakta huvudtroendemannen eller någon styrelsemedlem.
Meddela även medlemsansvarige om du är villig att forsätta ditt medlemskap efter pensioneringen.
Medlemskapet bryts automatiskt efter 6 månader.
Medlemsavgift för pensioner är 8€/mån och betalningen sköter man själv.

ARBETSLÖSHETSKYDD
Om du blir arbetslös eller permiterad, kontakta omedelbart till föreningens funktionär(arbetslös med fpa:s dagpenning) och till arbetskraftsbyrån, varifrån erhålls den första blanketten för ansökning om dagpenning. Arbetslöshetsersättning betalas endast för den tid du är arbetssökannde i arbetskraftsbyrån.

UTTRÄDE UR FÖRENINGEN
Bör göras skriftligt till föreningen..

UTESLUTING UR FÖRENINGEN
Om medlemsavgiften uteblir över sex (6) månader, betraktar styrelsen det som utträde ur föreningen. Detta antecknas då på styrelsemötet i protokollet.

Som medlem som studerande :

Om medlemmen studerar eller semester-deltidsarbetar, betalar han själv in till
(Arbetsgivaren kommer inte att debitera) arbetslöshetskassan medlemsavgifter 0,28% källskatt
av förvärvsinkomsten.
Som heltidsstuderande avses inte en medlem som studerar under
arbetslöshetsets tiden.

Uppdatera dina medlemsuppgifter:

Gå till www.jhl.fi och välj språk -> klicka på jhl-medlem -> dina medlemsuppgifter -> tryck på röd ruta och följ därefter instruktionerna.

Detta för att det kan finnas fel som t.ex. fel yrkesbenämning, fel nuvarande arbetsuppgift eller fel arbetsgivare

Tietosuoja

 

 

 

 

 

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietolain (523/1999) ja erityislakien henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista myös yhdistyksen toiminnassa. Tarkoituksena ei ole tiedon suojaaminen, vaan ohjaaminen hyviin käytäntöihin henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on muuttumassa. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 24.5.2016 ja sitä aletaan soveltaa siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen kaikissa jäsenmaissa. Oikeusministeriö asetti helmikuussa 2016 työryhmän selvittämään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämiä lainsäädäntötoimia Suomessa. Työryhmän toimikausi on 17.2.2016 -16.2.2018. Työryhmän ensimmäinen mietintö on ilmestynyt 21.6.2017.

Henkilötietojen käsittely Mustasaaren / Korsholms JHL ry.

Yhdistys käsittelee tehtävänsä hoitamiseksi muun muassa jäsenistön sekä asiakassuhteessa olevien henkilötietoja.

Henkilörekisterit

Yhdistyksen tehtäviensä hoitamiseksi keräämät henkilötiedot muodostavat henkilötietolain (523/1999) mukaisia henkilörekisterejä.

Alla olevista henkilötietolain 10 §:n mukaisista rekisteriselosteista ilmenee
•    mitä tietoja yhdistys henkilörekistereihinsä tallettaa
•    mistä tietolähteistä tietoja kerätään
•    mihin tietoja käytetään
•    mihin rekistereissä olevia tietoja säännönmukaisesti luovutetaan
•    miten rekistereitä suojataan
•    rekisterin yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Yhdistyksen julkaisemissa rekisteri- ja tietosuojaselosteista ilmenee mm. kerättyjen tietojen käyttötarkoitus sekä tieto rekisteröityjen oikeuksista.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Yhdistyksen rekisteri- ja tietosuojaselosteet, henkilötietojen käsittelyyn liittyvä toimintamalli sekä julkaisulupaan liityvä lomake on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla.